Γεώργιος Κοπακάκης

LLM, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Μαχόμενος δικηγόρος από το 1992,
έχω μεγάλη δικαστηριακή πείρα, που ξεκινάει
από τα κατώτερα δικαστήρια και φθάνει
μέχρι την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

START MOBILE

Γεώργιος Κοπακάκης LLM, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γεώργιος Κοπακάκης

LLM, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Μαχόμενος δικηγόρος από το 1992, έχω μεγάλη δικαστηριακή πείρα, που ξεκινάει από τα κατώτερα δικαστήρια και φθάνει μέχρι την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

END MOBILE

Η προσέγγισή μου

Δεν αναλαμβάνω οποιαδήποτε υπόθεση, εκείνες όμως τις οποίες αναλαμβάνω, τις αναλαμβάνω υπεύθυνα και τους αφιερώνω την ενέργεια που απαιτούν. Είμαι σκληρός αντίδικος, αλλά δεν αποκλείω ποτέ τη δυνατότητα συμβιβασμού. Δεν διαχωρίζω μεταξύ «μικρών» και «μεγάλων» υποθέσεων και έχω μάθει ότι τις «μεγάλες» υποθέσεις τις φέρνουν οι «μικρές».
Σέβομαι τον πελάτη μου και προσπαθώ να του εξηγήσω όλες τις πτυχές της υπόθεσής του, γνωρίζοντας ότι η συνεργασία του και η αλληλοκατανόηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία. Εννοώ να αμείβομαι για τη δουλειά μου, αλλά έχει πάντα εξίσου μεγάλη σημασία για εμένα η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών μου.
Δεν βλέπω τον πελάτη ως μεμονωμένη υπόθεση, αλλά επιθυμώ να δημιουργώ και να διατηρώ μαζί του μια σχέση διαρκείας. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα διστάσω να τον προειδοποιήσω για τις μικρές πιθανότητες επιτυχίας της υπόθεσής του, αν αυτές είναι πράγματι μικρές, και να τον αποτρέψω από αντιδικίες που δεν θα αποβούν προς το συμφέρον του.

Οι τομείς δικαίου

Το δίκαιο ρυθμίζει κοινωνικές καταστάσεις και οι κοινωνικές καταστάσεις δεν έχουν ποτέ τη μορφή στεγανών κουτιών,
ώστε να αποτελούν αντικείμενο ενός και μόνο κλάδου δικαίου.

1

Επαγγελματικά - Εργασιακά θέματα

Έχω σημαντική εμπειρία στα θέματα εργασιακών συμβάσεων, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου…

2

Εμπορικά θέματα

Είμαι έμπειρος στην κατάστρωση και την ερμηνεία των όρων εμπορικών συμβάσεων και συνεργασιών, τόσο εσωτερικών, όσο και διεθνών…

3

Συμβάσεις έργου

Η εμπειρία μου σε θέματα συμβάσεων έργου εκτείνεται τόσο σε θέματα ασφαλούς κατάστρωσης των συμβατικών όρων, όσο και στη δικαστική αντιμετώπιση…

4

Οικογενειακά - Κληρονομικά θέματα

Μπορώ να σας κατατοπίσω και να σας εκπροσωπήσω αποτελεσματικά σε όλα τα θέματα οικογενειακού δικαίου, να σας συνδράμω στη σύνταξη συμφωνητικών συμβίωσης…

5

Αστικά νομικά πρόσωπα

Μπορώ να αναλάβω την ίδρυση και την κατάστρωση της λειτουργίας σωματείων, ιδρυμάτων, αστικών συνεταιρισμών και αστικών εταιρειών.

6

Ακίνητα

Μπορείτε να βασισθείτε στις γνώσεις και την εμπειρία μου τόσο στη διαπραγμάτευση και τον έλεγχο των όρων συμβάσεων και συμφωνιών με αντικείμενο την αγοραπωλησία

7

Αποζημιώσεις

Έχω σοβαρότατη πείρα δικαστικής διεκδίκησης αποζημιώσεων. Είτε πρόκειται για σοβαρά και πολλές φορές θανατηφόρα τροχαία ή εργατικά ατυχήματα…

8

Πνευματική ιδιοκτησία

Είμαι κάτοχος Master στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ως δικηγόρος του «ΑΣΜΑ 450+», του μεγαλυτέρου σωματείου συνθετών και στιχουργών της χώρας…

9

Δικονομία - Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Η μεγάλη μου δικαστική εμπειρία και η βαθιά γνώση μου, τόσο του ουσιαστικού, όσο και του δικονομικού δικαίου, μου έχει δώσει τη δυνατότητα να κινούμαι αξιόπιστα….

Ξέρω να ξεχωρίζω το ουσιώδες κάθε υπόθεσης, ο δικανικός μου λόγος είναι πειστικός, τα δικόγραφά μου μεστά και προσεγμένα και η αντίληψή μου καθαρή.

Δημοσιεύσεις

Πλειστηριασμός πλοίου. Έννοια “τελευταίου λιμένα” 150 150 Γιώργος Κοπακάκης
Πλειστηριασμός πλοίου. Έννοια “τελευταίου λιμένα”

Πλειστηριασμός πλοίου. Η σειρά κατάταξης των προνομιούχων απαιτήσεων διέπεται από το δίκαιο του τόπου διενέργειας του πλειστηριασμού (lex   fori). Σε περίπτωση κατάσχεσης και πλειστηριασμού στην Ελλάδα πλοίου με αλλοδαπή σημαία κατατάσσονται ως προνομιακές, πράγμα που σημαίνει   ότι προηγούνται της ναυτικής υποθήκης, όσες απαιτήσεις θεωρούνται προνομιακές και κατά το δίκαιο του κράτους της σημαίας. Ποιες απαιτήσεις θεωρούνται προνομιακές κατά τον ΚΙΝΔ. Κατάσχεση πλοίου με σημαία Παναμά. Η έννοια των εξόδων συντήρησης του πλοίου, η απαίτηση απόδοσης των οποίων έχει προνομιακό χαρακτήρα, είναι όμοια τόσο κατά το ελληνικό δίκαιο όσο και κατά το δίκαιο του Παναμά. Πρόκειται δε για τα ποσά που δαπανήθηκαν μετά την είσοδο του πλοίου στο τελευταίο λιμάνι, όπου επακολούθησε η κατάσχεσή του, και τα οποία ήταν αναγκαία για την αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν από την πάροδο του χρόνου και από τη λειτουργία του, έτσι ώστε να διατηρηθεί το πλοίο στον λιμένα αναλλοίωτο μέχρι τον πλειστηριασμό του. Αντιθέτως, δεν απολαύουν προνομίου οι δαπάνες εκμετάλλευσης του πλοίου και οι δαπάνες για την    επισκευή του, εφόσον αποβλέπουν στη βελτίωση ή τη μεταβολή της κατάστασής του και στην εντεύθεν επαύξηση της αξίας του. Ως “τελευταίος λιμένας” κατά τα προαναφερθέντα θεωρείται εκείνος στον οποίο κατέπλευσε το πλειστηριασθέν πλοίο πριν από την κατάσχεσή του, από τον οποίο εν συνεχεία παρεμποδίστηκε να αποπλεύσει εξαιτίας αυτής, και όχι εκείνος από τον οποίο απαγορεύθηκε ο απόπλους του δυνάμει προσωρινής διαταγής·  η αυτοδύναμη κίνηση του πλοίου προς τον λιμένα δεν επηρεάζει τον ως άνω χαρακτηρισμό.

περισσότερα
Ερμηνεία σύμβασης μετόχων για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή 150 150 Γιώργος Κοπακάκης
Ερμηνεία σύμβασης μετόχων για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή

Ερμηνεία δικαιοπραξιών (ΑΚ 173 και 200). Παράλληλη σύναψη αφενός σύμβασης αγοράς μετοχών ανώνυμης εταιρείας από αλλοδαπό επενδυτή και αφετέρου συμφωνητικού μετόχων (ιδίως σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου και τη διοίκηση της εταιρείας). Υπαναχώρηση του επενδυτή-αγοραστή από τη σύμβαση πώλησης των μετοχών λόγω αθέτησης του συμφωνητικού μετόχων εκ μέρους των πωλητών. Αναζήτηση του βαθμού εξάρτησης μεταξύ των δύο ως άνω συμβάσεων· ιδίως εξέταση του ζητήματος αν η παραβίαση του συμφωνητικού των μετόχων, και ειδικότερα η παράλειψη εξασφάλισης υπέρ του επενδυτή της δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρείας, συνιστά ουσιώδη παραβίαση και της σύμβασης πώλησης των μετοχών. Αναιρείται η απόφαση του Εφετείου διότι κατά τη διαδικασία ανεύρεσης της αληθινής βούλησης των μερών το δικαστήριο αρκέστηκε στη γραμματική ερμηνεία των επίμαχων συμφωνιών, χωρίς να λάβει υπόψη του περιστατικά κρίσιμα κατά την καλή πίστη για τον εντοπισμό του αμοιβαία αποδεκτού νοήματος των δηλώσεων βουλήσεων, όπως επιβάλλει το άρθρο 200 ΑΚ (όπως π.χ. τον οικονομικό σκοπό των παραπάνω συμβάσεων, τα δικαιολογημένα συμφέροντα της αναιρεσείουσας εταιρείας, ως αλλοδαπού επενδυτή στην Ελλάδα, τη συνηθισμένη σε τέτοιες συναλλαγές εξασφάλιση της συμμετοχής του επενδυτή στη διοίκηση της εταιρείας κ.ά).

περισσότερα

Επιλογές Απορρήτου

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.