Δημοσιεύσεις

Η ΕΔΕΜ των δημιουργών 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Η ΕΔΕΜ των δημιουργών

Εγκρίθηκε από το Δικαστήριο το καταστατικό του νέου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Έργων και καταχωρήθηκε στο ΕΒΕΑ. Η ΕΔΕΜ των δημιουργών έχει πλέον νομική προσωπικότητα!    

περισσότερα
Απόδειξη δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Απόδειξη δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Προϋποθέσεις προστασίας πνευματικών έργων. Προκειμένου να διαπιστωθεί από το δικαστήριο αν το επίδικο πνευματικό δημιούργημα πληροί τις προϋποθέσεις της γενικής ρήτρας του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2121/1993, αν επομένως αυτό είναι πρωτότυπο, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο δικαστήριο του υλικού φορέα στον οποίο είναι ενσωματωμένο. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αρ. 11 γ΄ ΚΠολΔ. Για την πληρότητα του ως άνω αναιρετικού λόγου πρέπει στο αναιρετήριο να καθορίζεται το αποδεικτικό μέσο που δεν έλαβε υπόψη του το δικαστήριο, καθώς και ο αποδεικνυόμενος από αυτό ισχυρισμός.

περισσότερα
Αναλήψεις από κοινό τραπεζικό λογαριασμό 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Αναλήψεις από κοινό τραπεζικό λογαριασμό

Ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ των συνδικαιούχων κοινού τραπεζικού λογαριασμού. Σε περίπτωση ανάληψης από έναν εκ των συνδικαιούχων ολόκληρου του ποσού της κατάθεσης ή ποσού μεγαλύτερου από το αναλογούν σ’ αυτόν μερίδιο, οι λοιποί δανειστές μπορούν να στραφούν κατά του αναλαβόντος, διεκδικώντας αναγωγικά το ποσοστό που τους αντιστοιχεί. Αν δεν αποδειχθεί διαφορετική κατανομή του ποσού της κατάθεσης, τεκμαίρεται ότι έκαστος των συνδικαιούχων δικαιούται ίσο μέρος αυτής (ΑΚ 493). Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμη και αν τα κατατεθέντα χρήματα ανήκουν σ’ έναν ή περισσότερους εκ των συνδικαιούχων.

περισσότερα
Ολοκλήρωση Καταστατικού Νέου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Έργων 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Ολοκλήρωση Καταστατικού Νέου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Έργων

Μετά από πολύμηνη εργασία ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του καταστατικού του νέου φορέα συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων από μουσικά έργα. Μετά από αγώνες των πνευματικών δημιουργών και δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων για τη δημιουργία του δικού τους Συλλογικού Φορέα για την προστασία, διαχείριση και απόδοση των πνευματικών τους δικαιωμάτων, το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωσή του και λειτουργία του είναι πλέον γεγονός. Το καταστατικό παραδόθηκε από τους δικηγόρους Κο Γιώργο Κοπακάκη εκ μέρους των πνευματικών δημιουργών/δικαιούχων σε συνεργασία με την Κα Εύα Ράπτη εκ μέρους των εκδοτών.

περισσότερα
Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων

Αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων· η ανακοπή του οφειλέτη με την οποία προβάλλονται λόγοι ακυρότητας της αναγκαστικής κατάσχεσης μπορεί να ασκηθεί έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης. Επί αναγκαστικής κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας τρίτου, η αναγκαστική εκχώρηση της απαίτησης του οφειλέτη προς τον κατασχόντα,…

περισσότερα
Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου

Ο μηχανισμός της κατάσχεσης στα χέρια τετάρτου

περισσότερα