Οι τομείς δικαίου

Το δίκαιο ρυθμίζει κοινωνικές καταστάσεις και οι κοινωνικές
καταστάσεις δεν έχουν ποτέ τη μορφή στεγανών κουτιών,
ώστε να αποτελούν αντικείμενο ενός και μόνο κλάδου δικαίου.
 • Έχω σημαντική εμπειρία στα θέματα εργασιακών συμβάσεων,ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, αν αφορούν απλούς μισθωτούς ή υψηλόβαθμους υπαλλήλους, αν πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ή συμβάσεις έργου.

  Έχω χειρισθεί επιτυχώς σοβαρές υποθέσεις δικαστικών διεκδικήσεων δεδουλευμένων, υπερωριών και επιδομάτων, αμφισβητήσεων ακύρων ή καταχρηστικών καταγγελιών, προστασίας της προσωπικότητας στους εργασιακούς χώρους, αδήλωτης εργασίας ή εικονικών συμβάσεων έργου. Έχω αντιμετωπίσει αποτελεσματικά περιπτώσεις μεταβίβασης επιχείρησης ή αλλαγής του προσώπου του εργοδότη με σκοπό την αποφυγή καταβολής εργατικών αξιώσεων και έχω ξεπεράσει την κακόπιστη και δόλια απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή την καταδολιευτική μεταβίβασή τους.

 • Είμαι έμπειρος στην κατάστρωση και την ερμηνεία των όρων εμπορικών συμβάσεων και συνεργασιών, τόσο εσωτερικών, όσο και διεθνών, και στη διατύπωση συμφωνητικών εχεμύθειας, διαφύλαξης εμπορικών μυστικών των απορρήτων και διανοητικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγόρευσης ανταγωνισμού. Έχω χειρισθεί και αντιμετωπίσει επιτυχώς υποθέσεις εμπορικών αντιπροσωπειών ή συμμετοχής σε δίκτυα διανομής ή franchise, υποθέσεις ερμηνείας ή παραβίασης συμβατικών όρων, καταχρηστικών καταγγελιών και υπαναχωρήσεων, υπερημεριών και ποινικών ρητρών.

  Έχω άριστη γνώση τόσο του εθνικού, όσο και του κοινοτικού δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού, της παραπλανητικής διαφήμισης, των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά και της εθνικής και της κοινοτικής νομολογίας στα αντικείμενα αυτά.

  Έχω πείρα στη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών πολυπροσώπων ή και μονοπροσώπων, όλων των μορφών (ομορρύθμων, ετερορρύθμων, αφανών, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) στην κατάστρωση ενδοεταιρικών συμφωνιών και συμφωνιών μεταξύ μετόχων, στην αντιμετώπιση ενδοεταιρικών προβλημάτων και διενέξεων και στη προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας.

  Αναλαμβάνω την κατοχύρωση και την παρακολούθηση ατομικών ή συλλογικών ή εμπορικών σημάτων, είτε σε εθνικό, είτε σε κοινοτικό, είτε σε διεθνές επίπεδο βάσει της Σύμβασης της Μαδρίτης και την υποστήριξή τους σε περίπτωση αμφισβήτησής τους κατά το στάδιο της καταχώρησής τους. Είμαι σε θέση να υπερασπισθώ αποτελεσματικά στα δικαστήρια ή στις αρμόδιες επιτροπές και διοικητικά όργανα την οποιαδήποτε προσβολή ή αμφισβήτηση του εμπορικού σήματός σας, της επωνυμίας, των διακριτικών γνωρισμάτων και των ονομασιών χώρου (domainnames) της επιχείρησής σας, όσο και σε περίπτωση προσβολής τους μετά την καταχώρησή τους ή σε περιπτώσεις κυβερνοσφετερισμού (cybersquatting), τόσο σε δικαστικό επίπεδο, όσο και ενώπιον των διαιτητικών οργάνων επίλυσης διαφορών (WIPO  – UDPR, ΕΕΤΤ)

 • Η εμπειρία μου σε θέματα συμβάσεων έργου εκτείνεται τόσο σε θέματα ασφαλούς κατάστρωσης των συμβατικών όρων, όσο και στη δικαστική αντιμετώπιση θεμάτων ερμηνείας ή παραβίασής τους, θεμάτων κακοτεχνιών, υπαναχωρήσεων, υπερημεριών και ποινικών ρητρών. Η πείρα μου στα καθεαυτό θέματα συμβάσεων έργου συνδυάζεται επιτυχώς με τις γνώσεις μου στα θέματα προστασίας πνευματικής, βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας και προστασίας επιχειρηματικών και βιομηχανικών απορρήτων.

 • Μπορώ να σας κατατοπίσω και να σας εκπροσωπήσω αποτελεσματικά σε όλα τα θέματα οικογενειακού δικαίου, να σας συνδράμω στη σύνταξη συμφωνητικών συμβίωσης, να σας συμβουλεύσω σε θέματα υιοθεσίας ή τεχνητής γονιμοποίησης ή σε θέματα αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας. Έχω την πείρα να σας συμπαρασταθώ αποτελεσματικά σε θέματα διαζυγίου και διατροφής. Μπορώ να σας βοηθήσω σε περιπτώσεις δικαστικής συμπαράστασης.

  Μπορώ να σας κατατοπίσω πλήρως σε κληρονομικά θέματα που τυχόν αντιμετωπίζετε και να αναλάβω τη διεκδίκηση των κληρονομικών δικαιωμάτων σας τα οποία τυχόν αμφισβητούνται ή προσβάλλονται, έχοντας πείρα δύσκολων κληρονομικών περιπτώσεων και αντιδικιών.

 • Μπορώ να αναλάβω την ίδρυση και την κατάστρωση της λειτουργίας σωματείων, ιδρυμάτων, αστικών συνεταιρισμών και αστικών εταιρειών.

 • Μπορείτε να βασισθείτε στις γνώσεις και την εμπειρία μου τόσο στη διαπραγμάτευση και τον έλεγχο των όρων συμβάσεων και συμφωνιών με αντικείμενο την αγοραπωλησία, τη μεταβίβαση καιτη μίσθωση ακινήτων, όσο και στον αποτελεσματικό χειρισμό αντιδικιών και δικαστικών διενέξεων σχετικών με την αμφισβήτηση ή τη διεκδίκηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, την εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών και συμβάσεων, την ερμηνεία αμφισβητούμενων συμβατικών όρων και την αντιμετώπιση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών και συγκοινωνών.

  Έχω σημαντική πείρα σε θέματα αγοραπωλησιών ελληνικών ακινήτων από αλλοδαπούς και μπορώ να αναλάβω από την αρχή ως το τέλος την εκπροσώπηση επενδυτών οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μόνιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα και δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών στον χώρο Schengen πραγματοποιώντας αγορές ακινήτων με αντικείμενο μεγαλύτερο των 250.000 €.

  Έχω χειρισθεί επιτυχώς σειρά δύσκολων και σοβαρών αντιδικιών με αντικείμενο την ερμηνεία συμβατικών όρων σε αγοραπωλησίες ακινήτων, σχετιζόμενων με αιρέσεις και προθεσμίες ή ποινικές ρήτρες, την αντιμετώπιση θεμάτων εικονικότητας ή ακυρότητας, την ευθύνη κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, την αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την προσβολή της νομής, την αντιμετώπιση θεμάτων συνιδιοκτησίας και διαφορών συνιδιοκτητών, τη διανομή κοινών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ συγκληρονόμων ή συζύγων, τη διεκδίκηση κληρονομικών δικαιωμάτων επί ακινήτων, ακόμα και εάν είχαν δωρηθεί ή πωληθεί εικονικά πριν τον θάνατο του διαθέτη, την αντιμετώπιση προβληματικών μισθώσεων, την ακύρωση μεταβιβάσεων που πραγματοποιήθηκαν με σκοπούς καταδολιευτικούς και την αντιμετώπιση κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

 • Έχω σοβαρότατη πείρα δικαστικής διεκδίκησης αποζημιώσεων. Είτε πρόκειται για σοβαρά και πολλές φορές θανατηφόρα τροχαία ή εργατικά ατυχήματα, είτε πρόκειται για περιπτώσεις ιατρικού σφάλματος, είτε πρόκειται για υποθέσεις προσβολής  της προσωπικότητας και συκοφαντικής δυσφήμισης δια του Tύπου, έχω επιτύχει την επιδίκαση σημαντικότατων ποσών αποζημίωσης σε θύματα αδικοπραξιών και είμαι σε θέση να χειρισθώ με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο κάθε είδους υπόθεση αστικής ευθύνης. Η εμπειρία μου στα θέματα της αποζημίωσης συμπληρώνεται με την άριστη γνώση μου του δικαίου της ιδιωτικής ασφάλισης.

 • Είμαι κάτοχος Master στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ως δικηγόρος του «ΑΣΜΑ 450+», του μεγαλυτέρου σωματείου συνθετών και στιχουργών της χώρας, έχω ασχοληθεί και ασχολούμαι δραστήρια με τη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και έχω εμπλακεί ενεργά στα προβλήματα του χώρου και την προσπάθεια των δημιουργών να απεμπλακούν από το όνειδος της ΑΕΠΙ και να ιδρύσουν έναν νέο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων τους, ο οποίος θα ανήκει στους ίδιους τους δημιουργούς και θα διοικείται από αυτούς. Η ενασχόλησή μου με τον «χώρο» μου έχει δώσει σημαντική πείρα και γνώση της «ανθρωπογεωγραφίας» και των καταστάσεων, η οποία, σε συνδυασμό με τη θεωρητική μου κατάρτιση και τη δικαστική μου εμπειρία, μου δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω αξιόπιστα και αποτελεσματικά τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες, τόσο σε συμβατικό επίπεδο, όσο και σε θέματα δικαστικής διεκδίκησης ή προστασίας των πνευματικών ή των συγγενικών δικαιωμάτων τους. Οι δημιουργοί και οι δικαιούχοι έχουν ήδη διαπιστώσει την ποιότητα του χαρακτήρα μου και της δουλειάς μου, βλέποντας απτά αποτελέσματα των προσπαθειών μου, είτε στο επίπεδο της συλλογικής υπεράσπισης των συμφερόντων τους, είτε στο επίπεδο της ατομικής διεκδίκησης των περιουσιακών και των ηθικών δικαιωμάτων τους. Με έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη τους, η οποία καθιέρωσε την παρουσία μου σε έναν χώρο, ο οποίος είχε και έχει έντονη την ανάγκη της ανανέωσης και της αποκατάστασης της εσωτερικής εμπιστοσύνης μεταξύ των ατόμων και των φορέων που τον απαρτίζουν.

  Οι γνώσεις μου όμως στα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιορίζονται στον κλασσικό κύκλο της πνευματικής δημιουργίας, αλλά εκτείνονται και στον πολύ μεγαλύτερο κύκλο που διανοίχθηκε στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Είμαι σε θέση έτσι να καλύψω αποτελεσματικά τις ανάγκες νομικής προστασίας σε θέματα δημιουργίας κώδικα, λογισμικού και διαδικτυακών πλατφορμών, όπως και σε θέματα βάσεων δεδομένων. Οι γνώσεις μου στο αντικείμενο σε συνδυασμό με την εμπειρία μου σε θέματα εμπορικού δικαίου μου δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρω αξιόπιστη νομική υποστήριξη στον τομέα των αδειών χρήσης λογισμικού (SLA), των εμπορικών συμβάσεων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β),των συμβάσεων διαδικτυακής χρήσης λογισμικού (SΑAS) και των συμβάσεων ανάπτυξης λογισμικού.

 • Η μεγάλη μου δικαστική εμπειρία και η βαθιά γνώση μου, τόσο του ουσιαστικού, όσο και του δικονομικού δικαίου, μου έχει δώσει τη δυνατότητα να κινούμαι αξιόπιστα στον χώρο του αναιρετικού ελέγχου και στη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου, έναν χώρο ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό. Δεν είναι τυχαίο ότι έχω αναλάβει πολλές φορές και με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας τον χειρισμό «χαμένων» υποθέσεων ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τις οποίες συχνά μου έχουν αναθέσει οι ίδιοι οι δικηγόροι που είχαν χειρισθεί την υπόθεση σε προηγούμενα στάδια και οι οποίοι νοιώθουν την ανάγκη της συνδρομής ενός ικανού αναιρετικού δικηγόρου στο στάδιο της αναιρετικής διαδικασίας. Παράλληλα, γνωρίζω καλά το δίκαιο της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, χωρίς το οποίο η οποιαδήποτε «κερδισμένη» υπόθεση κινδυνεύει να μείνει κενό γράμμα.

Ελάτε σε επαφή μαζί μου για την υπόθεσή σας.

Ορθή αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης δεν είναι δυνατή χωρίς εμπεδωμένη γνώση των δικονομικών κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο άσκησης ενός δικαιώματος ή μιας αξίωσης ενώπιον των δικαστηρίων.

Επιλογές Απορρήτου

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.