Δημοσιεύσεις

Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ στην αίτηση ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης κατά της άδειας της ΕΔΕΜ 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ στην αίτηση ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης κατά της άδειας της ΕΔΕΜ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνει νόμιμη της άδεια λειτουργίας της ΕΔΕΜ. Η αίτηση ακύρωσης της Autodia απορρίπτεται, Η παρέμβαση των δημιουργών γίνεται δεκτή.

περισσότερα
Σχέση σύμβασης πώλησης μετοχών και συμφωνίας μετόχων στην περίπτωση στρατηγικής επένδυσης 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Σχέση σύμβασης πώλησης μετοχών και συμφωνίας μετόχων στην περίπτωση στρατηγικής επένδυσης

Ταυτόχρονη κατάρτιση αφενός «Συμφωνητικού μετόχων» και αφετέρου «Σύμβασης πώλησης μετοχών». Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις δύο ως άνω συμβάσεις κατ’ εφαρμογήν των ερμηνευτικών κανόνων των ΑΚ 173 και 200. Το δικαστήριο κρίνει ότι οι δύο συμφωνίες τελούν μεταξύ τους σε σχέση κύριας (η πρώτη) προς παρεπόμενη (η δεύτερη), με συνέπεια η αθέτηση της συμφωνίας των μετόχων να δικαιολογεί, μεταξύ άλλων, την υπαναχώρηση από την πώληση (λόγω έκλειψης του συμφέροντος του αγοραστή για διατήρηση της επένδυσής του). Σε μια τέτοια περίπτωση ο πωλητής υποχρεούται σε απόδοση του ληφθέντος τιμήματος με βάση τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (αιτία λήξασα). Σε περίπτωση περισσότερων πωλητών-υποχρέων σε απόδοση του πλουτισμού, αυτοί ευθύνονται έναντι του δότη διαιρετώς και όχι εις ολόκληρον.

περισσότερα
Καταχρηστική η εξαίρεση των “συγγενών παθήσεων” από την ασφαλιστική κάλυψη 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Καταχρηστική η εξαίρεση των “συγγενών παθήσεων” από την ασφαλιστική κάλυψη

Γενικοί όροι ασφαλιστικών συμβάσεων. Ο όρος που εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη, μεταξύ άλλων, ιατρικές και διαγνωστικές πράξεις καθώς και νοσηλείες που σχετίζονται με «συγγενείς παθήσεις» του ασφαλιζομένου δεν είναι σαφής, διότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητός από έναν άνθρωπο μέσης εμπειρίας στο συγκεκριμένο είδος συναλλαγής και μηδενικής εμπειρίας στην ιατρική ορολογία. Ως εκ τούτου ο ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν το καταβλητέο από τον ίδιο (ως αντιπαροχή) ασφάλιστρο είναι εύλογο, συγκρινόμενο κυρίως με τις συνομολογημένες εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης, την έκταση των οποίων δεν μπορεί να προσδιορίσει και η οποία δύναται διευρυνθεί διά της πιθανής πλάγιας εισαγωγής πρόσθετων εξαιρέσεων από την ασφαλιστική κάλυψη. Για τους λόγους αυτούς ο ως άνω όρος είναι άκυρος ως καταχρηστικός (ουσιαστικά αδιαφανής).

περισσότερα
Η απόφαση του ΣτΕ στην αίτηση ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης κατά της ΕΥΕΔ 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Η απόφαση του ΣτΕ στην αίτηση ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης κατά της ΕΥΕΔ

Το ΣΤΕ δικαιώνει τη θέσπιση της ΕΥΕΔ. Η αίτηση ακύρωσης της Autodia απορρίπτεται, Η παρέμβαση των δημιουργών γίνεται δεκτή.

περισσότερα
Το ΣτΕ δικαιώνει τη θέσπιση της ΕΥΕΔ 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Το ΣτΕ δικαιώνει τη θέσπιση της ΕΥΕΔ

Το ΣΤΕ δικαιώνει τη θέσπιση της ΕΥΕΔ. Η αίτηση ακύρωσης κατά της Υπουργικής απόφασης απορρίπτεται, Η παρέμβαση των δημιουργών γίνεται δεκτή.

περισσότερα
Πλειστηριασμός πλοίου. Έννοια “τελευταίου λιμένα” 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Πλειστηριασμός πλοίου. Έννοια “τελευταίου λιμένα”

Πλειστηριασμός πλοίου. Η σειρά κατάταξης των προνομιούχων απαιτήσεων διέπεται από το δίκαιο του τόπου διενέργειας του πλειστηριασμού (lex   fori). Σε περίπτωση κατάσχεσης και πλειστηριασμού στην Ελλάδα πλοίου με αλλοδαπή σημαία κατατάσσονται ως προνομιακές, πράγμα που σημαίνει   ότι προηγούνται της ναυτικής υποθήκης, όσες απαιτήσεις θεωρούνται προνομιακές και κατά το δίκαιο του κράτους της σημαίας. Ποιες απαιτήσεις θεωρούνται προνομιακές κατά τον ΚΙΝΔ. Κατάσχεση πλοίου με σημαία Παναμά. Η έννοια των εξόδων συντήρησης του πλοίου, η απαίτηση απόδοσης των οποίων έχει προνομιακό χαρακτήρα, είναι όμοια τόσο κατά το ελληνικό δίκαιο όσο και κατά το δίκαιο του Παναμά. Πρόκειται δε για τα ποσά που δαπανήθηκαν μετά την είσοδο του πλοίου στο τελευταίο λιμάνι, όπου επακολούθησε η κατάσχεσή του, και τα οποία ήταν αναγκαία για την αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν από την πάροδο του χρόνου και από τη λειτουργία του, έτσι ώστε να διατηρηθεί το πλοίο στον λιμένα αναλλοίωτο μέχρι τον πλειστηριασμό του. Αντιθέτως, δεν απολαύουν προνομίου οι δαπάνες εκμετάλλευσης του πλοίου και οι δαπάνες για την    επισκευή του, εφόσον αποβλέπουν στη βελτίωση ή τη μεταβολή της κατάστασής του και στην εντεύθεν επαύξηση της αξίας του. Ως “τελευταίος λιμένας” κατά τα προαναφερθέντα θεωρείται εκείνος στον οποίο κατέπλευσε το πλειστηριασθέν πλοίο πριν από την κατάσχεσή του, από τον οποίο εν συνεχεία παρεμποδίστηκε να αποπλεύσει εξαιτίας αυτής, και όχι εκείνος από τον οποίο απαγορεύθηκε ο απόπλους του δυνάμει προσωρινής διαταγής·  η αυτοδύναμη κίνηση του πλοίου προς τον λιμένα δεν επηρεάζει τον ως άνω χαρακτηρισμό.

περισσότερα
Ερμηνεία σύμβασης μετόχων για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Ερμηνεία σύμβασης μετόχων για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή

Ερμηνεία δικαιοπραξιών (ΑΚ 173 και 200). Παράλληλη σύναψη αφενός σύμβασης αγοράς μετοχών ανώνυμης εταιρείας από αλλοδαπό επενδυτή και αφετέρου συμφωνητικού μετόχων (ιδίως σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου και τη διοίκηση της εταιρείας). Υπαναχώρηση του επενδυτή-αγοραστή από τη σύμβαση πώλησης των μετοχών λόγω αθέτησης του συμφωνητικού μετόχων εκ μέρους των πωλητών. Αναζήτηση του βαθμού εξάρτησης μεταξύ των δύο ως άνω συμβάσεων· ιδίως εξέταση του ζητήματος αν η παραβίαση του συμφωνητικού των μετόχων, και ειδικότερα η παράλειψη εξασφάλισης υπέρ του επενδυτή της δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρείας, συνιστά ουσιώδη παραβίαση και της σύμβασης πώλησης των μετοχών. Αναιρείται η απόφαση του Εφετείου διότι κατά τη διαδικασία ανεύρεσης της αληθινής βούλησης των μερών το δικαστήριο αρκέστηκε στη γραμματική ερμηνεία των επίμαχων συμφωνιών, χωρίς να λάβει υπόψη του περιστατικά κρίσιμα κατά την καλή πίστη για τον εντοπισμό του αμοιβαία αποδεκτού νοήματος των δηλώσεων βουλήσεων, όπως επιβάλλει το άρθρο 200 ΑΚ (όπως π.χ. τον οικονομικό σκοπό των παραπάνω συμβάσεων, τα δικαιολογημένα συμφέροντα της αναιρεσείουσας εταιρείας, ως αλλοδαπού επενδυτή στην Ελλάδα, τη συνηθισμένη σε τέτοιες συναλλαγές εξασφάλιση της συμμετοχής του επενδυτή στη διοίκηση της εταιρείας κ.ά).

περισσότερα
Η ΕΔΕΜ των δημιουργών 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Η ΕΔΕΜ των δημιουργών

Εγκρίθηκε από το Δικαστήριο το καταστατικό του νέου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Έργων και καταχωρήθηκε στο ΕΒΕΑ. Η ΕΔΕΜ των δημιουργών έχει πλέον νομική προσωπικότητα!    

περισσότερα
Απόδειξη δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Απόδειξη δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Προϋποθέσεις προστασίας πνευματικών έργων. Προκειμένου να διαπιστωθεί από το δικαστήριο αν το επίδικο πνευματικό δημιούργημα πληροί τις προϋποθέσεις της γενικής ρήτρας του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2121/1993, αν επομένως αυτό είναι πρωτότυπο, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο δικαστήριο του υλικού φορέα στον οποίο είναι ενσωματωμένο. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αρ. 11 γ΄ ΚΠολΔ. Για την πληρότητα του ως άνω αναιρετικού λόγου πρέπει στο αναιρετήριο να καθορίζεται το αποδεικτικό μέσο που δεν έλαβε υπόψη του το δικαστήριο, καθώς και ο αποδεικνυόμενος από αυτό ισχυρισμός.

περισσότερα
Αναλήψεις από κοινό τραπεζικό λογαριασμό 150 150 Γιώργος Κοπακάκης

Αναλήψεις από κοινό τραπεζικό λογαριασμό

Ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή μεταξύ των συνδικαιούχων κοινού τραπεζικού λογαριασμού. Σε περίπτωση ανάληψης από έναν εκ των συνδικαιούχων ολόκληρου του ποσού της κατάθεσης ή ποσού μεγαλύτερου από το αναλογούν σ’ αυτόν μερίδιο, οι λοιποί δανειστές μπορούν να στραφούν κατά του αναλαβόντος, διεκδικώντας αναγωγικά το ποσοστό που τους αντιστοιχεί. Αν δεν αποδειχθεί διαφορετική κατανομή του ποσού της κατάθεσης, τεκμαίρεται ότι έκαστος των συνδικαιούχων δικαιούται ίσο μέρος αυτής (ΑΚ 493). Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμη και αν τα κατατεθέντα χρήματα ανήκουν σ’ έναν ή περισσότερους εκ των συνδικαιούχων.

περισσότερα

Επιλογές Απορρήτου

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.